ZAKRES DZIAŁAŃ DZIAŁU :

 

1. Realizacja zadań związanych z działalnością naukowo – badawczą Uczelni oraz z współpracą z zagranicą.

2. Koordynowanie i rozliczanie działań/projektów badawczych finansowanych ze środków:

  • Subwencji MNiSW:

– Na utrzymanie i  rozwój potencjału badawczego,

  •     Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

  •     Narodowego Centrum Nauki;

  •     Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;

  •     Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

  •     Programu Horizon 2020;

  •     Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska;

  •     Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;

  •     Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Badania Podstawowe;

  •     Inne Fundusze Krajowe i Europejskie(Polsko – Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Fundacja Górażdże Aktywni w Regionie, itp.);

3. Realizacja zadań związanych ze współpracą z zagranicą;

4. Prowadzenie spraw dotyczących międzynarodowych programów studiów na Uniwersytecie Opolskim;

5. Przygotowywanie umów i planów współpracy z zagranicą między Uczelnią a uczelniami zagranicznymi;

6. Koordynowanie i rozliczanie Programu Erasmus +;

7. Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami pracowników do zagranicznych ośrodków naukowych
oraz przyjazdami gości zagranicznych;

8. Opracowywanie informacji i sprawozdań ze współpracy z zagranicą;

9. Obsługa Senackiej Komisji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą;

10. Obsługa Uczelnianej Komisji ds. Etyki w Badaniach Naukowych;

11. Opracowywanie informacji i sprawozdań z prowadzonych badań naukowych;

12. Wspólnie z Księgowością i Wydziałami UO rozliczanie konferencji naukowych zorganizowanych na UO.