Projekty i Granty


L.P.

Program

Tytuł projektu

Jednostka

Koordynator
Czas trwania projektu

Wartość projektu dla UO

1. EUROfusion  (Program Horyzont 2020 WE) EUROfusion Instytut Fizyki Dr Ireneusz Książek 01.01.2014 – 31.12.2018 Ref. IFPiLM
2. Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego – Humanistyka „Dokumentacja archiwalna dotycząca obecności i działalności Polaków na terenie Padwy w zasobach Archiwum Veneranda Arca
w Padwie (XV-XX wiek).”
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Dr hab. Mirosław Lenart,
Prof. UO
12.08.2014 – 11.08.2018 326 400,00 PLN
3. Narodowe Centrum Nauki „Zasady procesowe
a elektroniczny obieg dokumentów w procesie cywilnym.”
Wydział Prawa i Administracji Dr Berenika Monika Kaczmarek – Templin 07.11.2014 – 06.11.2017 259 209,00 PLN
4. Narodowe Centrum Nauki „Sandwiczowa teoria wiedzy.” Instytut Filozofii Prof. dr hab. Adam Grobler 11.02.2015 – 11.08.2018 208 520,00 PLN
5. Narodowe Centrum Nauki „Badanie katalizy aktywacji wiązań węgiel – wodór z wykorzystaniem żelaza: projektowanie nowych reakcji i wykorzystanie w chemii medycznej i chemii materiałów”. Wydział Chemii Dr Michał Szostak 22.09.2015 – 21.09.2018 445 400,00 PLN
6. Narodowe Centrum Nauki „Chemiczne markery miodów odmianowych.” Wydział Chemii Prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski 22.09.2015 – 21.09.2018 598 680,00 PLN
7. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Stypendium dla wybitnego młodego naukowca.” Instytut Filologii Angielskiej Dr hab.
Łukasz Grabowski
25.11.2015 – 31.10.2018 194 040,00 PLN
8. Narodowe Centrum Nauki „Wielokulturowość regionu
a społeczeństwo obywatelskie
i jakość rządzenia. Diagnoza sytuacji w województwie opolskim.”
Instytut Politologii Dr Wojciech Opioła 06.07.2016 – 04.07.2019 121 417,00 PLN
9. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Czy można opisać mieszaninę dwuskładnikową methanol – benzen modelem anharmonicznym ?” Wydział Chemii Dr hab. Małgorzata Br
Prof. UO
01.10.2016 – 30.09.2018 16 000,00 PLN
10. Narodowe Centrum Nauki „Wytworzenie i charakterystyka morfologiczna polimerów z odciskiem molekularnym (MIPs) jako nowego typu sorbentów w analityce środowiskowej związków chemicznych z grupy średniolotnych związków organicznych (SVOCs).”

 

Wydział Chemii Dr inż. Mariusz Marć

Prof. dr hab. inż. Piotr P. Wieczorek

01.12.2016 – 28.02.2019 438 000,00 PLN
11. Horyzont 2020 „Homelessness as unfairness.” Instytut Psychologii Dr Anna Bokszczanin 01.10.2016– 30.09.2019 38 437,50 EUR
12. Narodowe Centrum Nauki „Biokatalityczne przemiany chalkonów przez cyjanobakterie.” Wydział Chemii Mgr Beata Żyszka 18.01.2017 – 17.07.2018 50 000,00 PLN
13. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Utrzymanie i użytkowanie Miejskiej Sieci Komputerowej MAN w środowisku opolskim w latach 2016 – 2018 oraz połączeń krajowych i międzynarodowych.” Centrum Informatyczne Mgr Marek Ganczarski 01.01.2016 – 31.12.2018 1 650 000,00 PLN
14. Małe Granty 2018 „Międzynarodowa Olimpiada Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej.” Instytut Politologii Dr Ewa Ganowicz 08.07.2018 – 11.07.2018 20 900,00 PLN
15. Małe Granty 2018 „Perspektywy  zatrudnienia absolwentów.” Wydział Ekonomiczny Dr hab. Agata Zagórowska, Prof. UO 15.03.2018 – 30.11.2018 15 633,00 PLN
16. Małe Granty 2018 „Międzynarodowa konferencja naukowa 3rd International Meeting of Early-staged Researchers
in Palaeontology.”
Wydział Przyrodniczo – Techniczny Dr hab. Elena Yazykowa 15.03.2018 – 21.05.2018 11 456,00 PLN
17. Narodowe Centrum Nauki „Związki wykazujące  fluorescencję jako specyficzne markery polskich miodów odmianowych.” Wydział Chemii mgr inż. Ewa Makowicz 26.01.2018 -25.01.2020 119 600,00 PLN
18. Narodowe Centrum Nauki „Zorganizowane grupy interesów jako „brakujące ogniwo” w kreowaniu polityk w wybranych krajach postkomunistycznych.” Wydział Nauk Społecznych Kierownik projektu:
dr hab.
Rafał Riedel Prof. UO
03.04.2018 – 02.04.2021 686 214,00 PLN
19. Narodowe Centrum Nauki „Problem tożsamości jaźni
w perspektywie tezy o względności pojęciowej.”
Wydział Nauk Społecznych mgr Przemysław Paleczny 27.03.2018 – 26.03.2021 91 200,00 PLN
 

20.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „XVI Opolski Festiwal Nauki.” Uniwersytet Opolski Dr Katarzyna Książek 1.02.2018   – 20.12.2018 17 250,00 PLN
21. Narodowe Centrum Nauki „Molekularne mechanizmy selektywnego wprowadzania RNA do egzosomow”. Wydział Przyrodniczo – Techniczny Prof. dr hab. Tadeusz Janas 04.08.2017 –03.08.2020 791 400,00 PLN
22. Narodowe Centrum Nauki „Eksploracja ruchu robotów internetowych w środowisku e-comerce.” Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Dr inż. Grażyna Suchacka 08.11.2017–07.11.2018 15 180,00 PLN
23. Narodowe Centrum Nauki „Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim.” Wydział Nauk Społecznych Prof. dr hab. Krzysztof Zuba 18.07.2017 –17.07.2020 348 000,00 PLN
24. Narodowe Centrum Nauki „Zróżnicowanie populacyjne triasowych płazów z Krasiejowa – paleohistologia i geochemia narzędziem w badaniach paleoekologicznych.” Wydział Przyrodniczo – Techniczny Mgr Elżbieta Teschner 17.07.2017
–16.07.2020
138 120,00 PLN

 

25. Narodowe Centrum Nauki „Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej wybranych związków fenyloboronowych.” Wydział Chemii Dr hab. Jacek Lipok, Prof. UO 06.09.2017–05.09.2020 447 240,00 PLN
26. Narodowe Centrum Nauki „Wytworzenie i charakterystyka morfologiczna polimerów z odciskiem molekularnym (MIPs) jako nowego typu sorbentów w analityce środowiskowej związków chemicznych z grupy średniolotnych związków organicznych (SVOC|s)” Wydział Chemii Dr inż. Mariusz Marć 01.12.2016–28.02.2019 438 000,00 PLN
27. Narodowe Centrum Nauki „Między jednostką a zbiorowością. Miejsca pamięci typu locus na Ziemiach Zachodnich i Północnych, na przykładzie Wrocławia” Wydział Nauk Społecznych Dr Kamila Biskupska 25.10.2017–24.10.2018 5 375,00
PLN
28. Narodowe Centrum Nauki „Elity społeczno- polityczne Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle raportów dyplomatów francuskich i angielskich w II połowie XVII wieku.” Wydział Nauk Społecznych Dr hab. Mariusz Sawicki 25.10.2017–24.10.2018 49 500,00 PLN
29. EFRR RPOWO 2014-2020 „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej
w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego.”
Wydział Przyrodniczo – Techniczny Prof. dr hab. Stanisław Koziarski 20.10.2017 – 19.12.2019 200 000,00 PLN