Projekty i Granty


L.P.

Program

Tytuł projektu

Jednostka

Koordynator
Czas trwania projektu

Wartość projektu dla UO

1. EUROfusion  (Program Horyzont 2020) EUROfusion Instytut Fizyki Dr Ireneusz Książek 01.01.2019 – 31.12.2019 455 906,00 PLN
2. Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego – Humanistyka „Dokumentacja archiwalna dotycząca obecności i działalności Polaków na terenie Padwy w zasobach Archiwum Veneranda Arca
w Padwie (XV-XX wiek).”
Wydział Filologiczny – Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Dr hab. Mirosław Lenart,
Prof. UO
12.08.2014 – 11.04.2020 326 400,00 PLN
3. Narodowe Centrum Nauki „Zasady procesowe
a elektroniczny obieg dokumentów w procesie cywilnym.”
Wydział Prawa i Administracji Dr Berenika Monika Kaczmarek – Templin 07.11.2014 – 06.10.2020 259 209,00 PLN
4. Narodowe Centrum Nauki „Sandwiczowa teoria wiedzy.” Wydział Nauk Społecznych – Instytut Filozofii Prof. dr hab. Adam Grobler 11.02.2015 – 11.02.2019 208 520,00 PLN
5. Narodowe Centrum Nauki „Badanie katalizy aktywacji wiązań węgiel – wodór z wykorzystaniem żelaza: projektowanie nowych reakcji i wykorzystanie w chemii medycznej i chemii materiałów”. Wydział Chemii Dr Michał Szostak 22.09.2015 – 21.01.2019 445 400,00 PLN
6. Narodowe Centrum Nauki „Chemiczne markery miodów odmianowych.” Wydział Chemii Prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski 22.09.2015 – 21.09.2019 598 680,00 PLN
7. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju “Zintegrowana gospodarka zasobami wodnymi w zlewniach rolniczych w aspekcie poprawy jakości wód w zbiornikach wielofunkcyjnych retencyjnych” Wydział Przyrodniczo – Techniczny Dr hab. Andrzej Kłos, prof. UO 28.02.2019 – 31.08.2020 445 125,00 PLN
8. Narodowe Centrum Nauki „Wielokulturowość regionu
a społeczeństwo obywatelskie
i jakość rządzenia. Diagnoza sytuacji w województwie opolskim.”
Wydział Nauk Społecznych – Instytut Politologii Dr Wojciech Opioła 06.07.2016 – 04.12.2019 121 417,00 PLN
9. Narodowe Centrum Nauki “Badania eksperymentalne oraz modelowanie komputerowe procesów wymiany ciepła w hipotermii leczniczej mózgu noworodków” Wydział Przyrodniczo – Techniczny – Instytut Medycyny Dr hab. Zenon Halaba, prof. UO 06.02.2019 – 05.02.2022 69 030,00 PLN
10. EFRR RPOWO 2014-2020 “Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego sytemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny” Uniwersytet Opolski Dr Krzysztof Badora 01.07.2019 – 31.12.2020 200 000,00 PLN
11. Horyzont 2020 „Homelessness as unfairness.” Instytut Psychologii Dr Anna Bokszczanin, prof. UO 01.10.2016– 30.09.2019 38 437,50 EUR
12. Narodowe Centrum Nauki “Prezentacja wyników badań oddziaływań międzyatomowych w podwójnej pułapce magnetooptycznej Rb-Hg” Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Dr Marcin Witkowski 03.12.2018 – 02.12.2019 8 470,00 PLN
13. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Utrzymanie i użytkowanie Miejskiej Sieci Komputerowej MAN w środowisku opolskim w latach 2016 – 2018 oraz połączeń krajowych i międzynarodowych.” Centrum Informatyczne Mgr Marek Ganczarski 01.01.2016 – 31.12.2018 1 650 000,00 PLN
14. Program Interreg VA Cz-PL (2014-2020) “Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy” Wydział Przyrodniczo – Techniczny/Instytut Biotechnologii Dr hab. Agnieszka Dołhańczuk – Śródka, prof. UO 01.12.2017 – 30.11.2020 106 880,00 EUR
15. Program Interreg VA Cz-PL(2014-2020) “Innowacje edukacyjne nakierowane na zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów w ekoturystyce” Wydział Przyrodniczo – Techniczny Dr Grzegorz Kusza 01.09.2018 – 30.09.2021 95 927,43 EUR
16. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej “Francuskie struktury percepcyjne w polskiej praktyce przekładowej” Wydział Filologiczny Dr hab. Fabrice Marsac, prof. UO 01.01.2019 – 31.12.2020 19 850,00 PLN
17. Narodowe Centrum Nauki „Związki wykazujące  fluorescencję jako specyficzne markery polskich miodów odmianowych.” Wydział Chemii mgr inż. Ewa Makowicz 26.01.2018 -25.01.2020 119 600,00 PLN
18. Narodowe Centrum Nauki „Zorganizowane grupy interesów jako “brakujące ogniwo” w kreowaniu polityk w wybranych krajach postkomunistycznych.” Wydział Nauk Społecznych Kierownik projektu:
dr hab.
Rafał Riedel Prof. UO
03.04.2018 – 02.04.2021 686 214,00 PLN
19. Narodowe Centrum Nauki „Problem tożsamości jaźni
w perspektywie tezy o względności pojęciowej.”
Wydział Nauk Społecznych mgr Przemysław Paleczny 27.03.2018 – 26.03.2021 91 200,00 PLN
 

20.

Narodowe Centrum Nauki “Porównanie algorytmów k-mer, pwm i sztucznej inteligencji do przewidywania wiązania czynników transkrypcyjnych do genomu Arabidopsis” Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Dr inż. Sławomir Stemplewski 19.12.2018 – 18.12.2019 27 280,00 PLN
21. Narodowe Centrum Nauki “Molekularne mechanizmy selektywnego wprowadzania RNA do egzosomów”. Wydział Przyrodniczo – Techniczny Prof. dr hab. Tadeusz Janas 04.08.2017 –03.08.2020 791 400,00 PLN
22. Narodowe Centrum Nauki “Eksploracja ruchu robotów internetowych w środowisku e-comerce.” Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Dr inż. Grażyna Suchacka 08.11.2017–07.11.2018 15 180,00 PLN
23. Narodowe Centrum Nauki “Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim.” Wydział Nauk Społecznych Prof. dr hab. Krzysztof Zuba 18.07.2017 –17.07.2020 348 000,00 PLN
24. Narodowe Centrum Nauki “Zróżnicowanie populacyjne triasowych płazów z Krasiejowa – paleohistologia i geochemia narzędziem w badaniach paleoekologicznych.” Wydział Przyrodniczo – Techniczny Mgr Elżbieta Teschner 17.07.2017
–16.07.2020
138 120,00 PLN

 

25. Narodowe Centrum Nauki “Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej wybranych związków fenyloboronowych.” Wydział Chemii Dr hab. Jacek Lipok, Prof. UO 06.09.2017–05.09.2020 447 240,00 PLN
26. Narodowe Centrum Nauki “Wytworzenie i charakterystyka morfologiczna polimerów z odciskiem molekularnym (MIPs) jako nowego typu sorbentów w analityce środowiskowej związków chemicznych z grupy średniolotnych związków organicznych (SVOC|s)” Wydział Chemii Dr inż. Mariusz Marć 01.12.2016–28.02.2019 438 000,00 PLN
27. Narodowe Centrum Nauki “Profilowanie fosforowe jako metoda oceny rozwoju organizmów w warunkach stresu fizjologicznego – diagnostyka fosforomiczna” Wydział Chemii Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO 10.08.2018 – 09.08.2021 835 260,00 PLN
28. Narodowe Centrum Nauki “Filogeneza i klasyfikacja chrząszczy z plemienia Eugnomini Lacordaire, 1863” Wydział Przyrodniczo – Techniczny Dr Miłosz Mazur 14.09.2018 – 13.09.2019 16 061,00 PLN
29. EFRR RPOWO 2014-2020 „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej
w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego.”
Wydział Przyrodniczo – Techniczny Prof. dr hab. Stanisław Koziarski 20.10.2017 – 19.12.2019 200 000,00 PLN