Procedury składania wniosków o przyznanie środków na finansowanie działalności statutowej

Informujemy, że ukazało się rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej z 5 listopada 2010r.(Dz. U. Nr 218 poz. 1438).
Rozporządzenie to wprowadza pewne zmiany, które znajdują również odbicie we wzorze wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 listopada 2010 wniosek o przyznanie środków należy złożyć w terminie do 15 września b.r. elektronicznie (w systemie OSF) i w wersji papierowej, wraz z opinią Rektora, o której mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o finansowaniu nauki.
Program do wypełniania wniosku jest dostępny na stronach Ośrodka Przetwarzania Informacji: https://osf.opi.org.pl  . Formę papierową wniosku stanowić będzie wydruk z tego programu, opatrzony stosownymi podpisami i pieczęciami.

Obowiązujące przepisy nie przewidują dołączenia do wniosku ankiety jednostki.
Wniosek składają jednostki podstawowe Uczelni tj. Wydziały.

W związku z tym, Dziekani powinni ustalić zakres informacji i formę, którą muszą przygotować do wniosku jednostki organizacyjne wydziałów oraz termin ich przekazania do wydziału. Ze szczególną starannością należy przygotować część F wniosku dotyczącą raportów z wykorzystania środków przyznawanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
W celu zebrania na wniosku podpisów: Rektora i Kwestora przez Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą wydruk wniosku w 3 egz.(1 egz. dla MNiSW, 1 egz. dla Biura, 1 egz. dla jednostki) należy złożyć w Biurze najpóźniej 10 dni przed terminem wysłania. 
Wniosek wraz z opinią Rektora(którą przygotowuje Biuro), wysyłają wydziały na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Instrumentów Polityki Naukowej
ul. Wspólna 1-3, 00-529 Warszawa

w terminie do 15 września b.r (decyduje data stempla pocztowego).