Procedury składania wniosków do NCBiR

1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa.

2. Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które przekładają się na rozwój innowacyjności.
Do zadań NCBiR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizacja międzynarodowych programów mobilności naukowców oraz inne zadania.

3. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkursy na różne programy i projekty mające na celu wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.

4. Konkursy oraz terminy i procedury składania wniosków są ogłaszane na stronie http://www.ncbir.pl/www/ i są różne w zależności od programu czy typu projektu.