Szanowni Państwo,

W dniu 8 listopada 2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – ogłasza konkurs nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021:

Cel konkursu

Celem konkursu jest wybór operacji do realizacji w ramach dwuletniego planu operacyjnego, które będą finansowane ze środków KSOW.

Obszar i zakres objęty konkursem:

Podmiot składający wniosek musi być zarejestrowany w bazie partnerów KSOW dostępnej na portalu  internetowym KSOW na dzień złożenia wniosku. W przypadku spełnienia wymagania wniosek kwalifikuje się do dalszego rozpatrzenia.

Obszar objęty konkursem

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do urzędów marszałkowskich składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw.

Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru co najmniej czterech województw.

Zakres objęty konkursem

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014-2020, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:

 1. działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
 2. działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
 3. działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
 4. działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
 5. działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
 6. działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
 7. działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
 8. działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji:

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

 1. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie – w przypadku operacji jednorocznych realizowanych w 2020 r. oraz dwuletnich realizowanych w 2020 i 2021 r. na poziomie krajowym, tj. co najmniej 4 województw, w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2;
 2. 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji jednorocznych realizowanych na poziomie nie więcej niż 3 województw w 2020 r. w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2.

Forma składania wniosków o wybór operacji:

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i tych spośród załączników wskazanych w tym wniosku i instrukcji jego wypełnienia, dla których wprowadzono wymóg ich złożenia również w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

Sposób składania wniosków o wybór operacji:

Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście, za pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika, albo za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu:

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w zakresie rzeczowym nie później niż w dniu 31 października 2020 r. – w przypadku operacji jednorocznej i etapu operacji dwuletniej oraz nie później niż w dniu 31 października 2021 r. – przypadku ostatniego etapu operacji dwuletniej. W przypadku każdej operacji, zarówno jednorocznej, jak i dwuletniej, koszty kwalifikowalne można ponosić najpóźniej do dnia złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o refundację.

Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 4/2020:

Limit środków (w zł) dla partnerów KSOW składających wnioski o wybór operacji do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie jako jednostki centralnej KSOW w zakresie działania nr 3, 4, 6 i 9-13 planu działania KSOW:

2020: 14 500 000,00 zł

2021: 14 500 000,00 zł

Limit środków (w zł) dla partnerów KSOW składających wnioski o wybór operacji do urzędów marszałkowskich w zakresie działania nr 3, 4, 6 i 9-13 planu działania KSOW:

2020: 12 442 000,00 zł, w tym dla województwa opolskiego: 400 000,00 zł

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowalnych jakie mogą być ponoszone przez partnera KSOW określa Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020, stanowiącego załącznik do ogłoszenia o konkursie.

Minimalny udział wkładu własnego w realizacji operacji w wysokości co najmniej 10% w stosunku do zaplanowanych kosztów realizacji operacjiKryterium fakultatywne, w przypadku niespełnienia kryterium operacja może zostać wybrana.

Pełną dokumentację dotyczącą ogłoszonego konkursu, wraz z regulaminem znajdą Państwo pod adresem:

http://ksow.pl/konkurs-42020.html

Istnieje możliwość konsultacji aspektów prawnych oraz wyboru wykonawców, odnośnie planowanego projektu z Jednostką Centralną KSOW – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie:

 • Możliwe terminy spotkań do wyboru: 13.12.2019 lub 8.01.2020 lub 13.01.2020
 • Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie od 25.11 do 29.11.2019 r., w godz. 9:00 – 15:00 oraz dodatkowo na terminy styczniowe od 2.01.2020 r. do 3.01.2020 r. pod numerem tel. 22 623 28 41 
 • Maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji.
 • Spotkania odbędą się w siedzibie MRiRW w Warszawie, ul. Wspólna 30.

Pani  Agata Gąska tel.: 77/ 54 15 990, e-mail: agata.gaska@uni.opole.pl, czp@uni.opole.pl

Pani Justyna Chudy – Wójtowicz  tel.:77/54 15 988, e-mail: jchudy-wojtowicz@uni.opole.pl, czp@uni.opole.pl

Pani  Agnieszka Bednarek-Budziak  tel.:77/54 15 931, e-mail: bednarek@uni.opole.pl  czp@uni.opole.pl

Pani Kalina Polok tel.:77/54 15 988, e-mail: kalina.polok@uni.opole.pl  czp@uni.opole.pl

Z poważaniem

Zespół Biura Badań i Zarządzania Projektami UO­