Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu SONATA BIS 10 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W związku z tym, że nabór wniosków przez NCN prowadzony jest do dnia 15 września 2020 r., proszę kompletną dokumentację projektową wraz z wnioskiem wewnętrznym Uczelni o zgodę Władz Uczelni na złożenie projektu składać w Biurze Nauki i Obsługi Projektów do dnia 2.09.2020r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCN:https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10

Z poważaniem,

Zespół BNiOP