Szanowni Państwo,

W dniu 13 lutego 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – ogłasza drugą edycję konkursu na realizację działań mających na celu likwidację barier
w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Konkurs pt. „Uczelnia dostępna II” o nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 ogłaszany jest w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach pierwszej edycji konkursu.

Cel konkursu:

Projekt ma przewidywać wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Uczelnie wybrane do dofinansowania otrzymają wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów oraz będą mogły wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet). Co istotne, projekt nie może dotyczyć wyłącznie działań związanych z niwelowaniem barier architektonicznych w budynkach i musi obejmować swoim zakresem merytorycznym równocześnie inne działania zwiększające dostępność edukacji dla tej grupy osób.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane:

od 16 marca 2020 r. (od godz. 08:15) do 8 maja 2020 r. (do godz. 14:00)

Typy projektów:

 • Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
 1. tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
 2. dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 3. działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.
 • Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 • Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia:
 1. informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie centralnego systemu repozytoriów prac dyplomowych, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,
 2. narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym tj. wsparcie rozszerzania zakresu informacji przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji o szkolnictwie wyższym, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego.
 • Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.
 • Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.
 • Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
 • Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez m.in.: dostosowanie administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz procedur kształcenia w edukacji na poziomie wyższym.

Kryteria dostępu:

 1. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.
 2. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. Uczelnia dostępna.
 3. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.
 4. Projekt przewiduje wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
 5. Działania realizowane w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
 6. Wniosek o dofinansowanie zawiera:

– „ocenę stanu dostępności uczelni na wejściu” w oparciu o metodologię dokonania takiej oceny zawartą w modelu/ ścieżce uczelni dostępnej,

– określenie stanu docelowego, jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji projektu.

 1. Projekt nie może trwać dłużej niż do 31 października 2023 r.
 2. Wartość projektu wynosi ponad 100 000 EUR dofinansowania ze środków publicznych, a maksymalna wartość jego dofinansowania ze środków publicznych uzależniona jest od stopnia zinstytucjonalizowanego wsparcia osób z niepełnosprawnościami na danej uczelni określonego na podstawie modeli/ścieżek, o których mowa w kryterium dostępu nr 5, ale nie może przekroczyć kwoty 15 mln PLN.
 3. Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, jest realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.
 4. Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów oraz maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia określonymi w regulaminie konkursu oraz w załączniku do tego regulaminu stanowiącym standard kosztów w projekcie, przy uwzględnieniu kategorii kosztów określonych w opracowaniu dotyczącym modeli wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, stanowiącym odrębny załącznik do regulaminu. Wydatki muszą również uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego, samorządu terytorialnego oraz innych źródeł.
 5. Koszty w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 30% wartości projektu.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 150 000 000,00 PLN.

Wkład własny musi wynosić minimum 3,00% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Wnioski w konkursie składa się wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Pełną dokumentację dotyczącą ogłoszonego konkursu, wraz z regulaminem znajdą Państwo  pod adresem:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos20-uczelnia-dostepna-ii/

Wszystkie osoby zainteresowane przedmiotowym projektem zapraszamy do konsultacji w Biurze Badań i Zarządzania Projektami UO.

Dane kontaktowe pracowników Biura:

Agata Gąska tel.: 77 / 54 15 990, e-mail: agata.gaska@uni.opole.pl;  

Justyna Chudy-Wójtowicz tel.: 77 / 54 15 988, e-mail: jchudy-wojtowicz@uni.opole.pl;

Kalina Polok tel.: 77 / 54 15 989, e-mail: kpolok@uni.opole.pl;

Agnieszka Bednarek-Budziak tel.: 77 / 54 15 931, e-mail: abednarek@uni.opole.pl.

Z poważaniem

Zespół Biura Badań i Zarządzania Projektami UO