Szanowni Państwo – zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem na stanowisko doktoranta – stypendysty.

Osoba będzie zatrudniona w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki – konkursu Beethoven 2, pt.: „Zorganizowane grupy interesów jako „brakujące ogniwo”  w kreowaniu polityk w wybranych krajach postkomunistycznych.” kierowanego przez dra hab. Rafała Riedla, prof. UO.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej oraz w załączeniu (w języku polskim i w języku angielskim).

Wymagania:

Poszukujemy Osoby, która:
– spełnia wymogi i kryteria NCN w zakresie przyznawania stypendiów doktorskich – stypendiów badawczych (szczegóły patrz poniżej oraz na: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe)
– prezentuje zainteresowania badawcze w obszarze zorganizowanych grup interesów oraz posiada wiedzę w co najmniej jednym z następujących obszarów tematycznych: polityka energetyczna, polityka zdrowotna, polityka szkolnictwa wyższego.
– posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań naukowych i ich upowszechnianie;
– posiada znajomość jednego lub więcej spośród następujących języków: polski, czeski, węgierski, słoweński (lub pokrewny, np. serbo-chorwacki), w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań.
– wykazuje się wiedzą i kompetencjami w zakresie prowadzenia badań naukowych metodami ilościowymi i jakościowymi

Opis zadań:

Prace badawcze prowadzone będą w ramach projektu (OrgIntCEE ) pt.: „Zorganizowane grupy interesów jako „brakujące ogniwo” w kreowaniu polityk w wybranych krajach postkomunistycznych” (Projekt DFG-NCN / Beethoven, nr decyzji 2016/23/G/HS5/01001), kierowanego przez dra hab. prof. Rafała Riedla, oraz – w części prowadzonej przez partnera niemieckiego – prof. Michaela Dobbinsa z School of Social Sciences / Goethe University Frankfurt am Main.
Celem projektu jest analiza struktur, partycypacji i wpływu zorganizowanych grup interesów w kreowaniu wybranych polityk publicznych w Europie Środkowej i Wschodniej (EŚiW).

Analiza obejmie trzy obszary polityczne: energię, służbę zdrowia i szkolnictwo wyższe w czterech krajach regionu: Polsce, Węgrzech, Republice Czeskiej oraz Słowenii.

W pierwszym kroku skonstruowana zostanie baza danych identyfikująca zorganizowane grupy interesu, swego rodzaju mapa „ekosystemu” zorganizowanych grup interesu dla każdej z ww. polityk publicznych. Następnie autorzy projektu badawczego poszukiwać będą odpowiedzi na pytanie jak zorganizowane grupy interesów wpływają na społeczeństwo obywatelskie oraz jak pod ich wpływem dokonuje się proces agregacji preferencji politycznych (model pluralistyczny vs. korporatystyczny). Główna część analizy skupi się na ustaleniu wpływu jaki zorganizowane grupy interesów wywierają na poszczególne polityki. W tym kontekście zweryfikowane zostaną hipotezy badawcze zbudowane na bazie czynników, które potencjalnie warunkują skuteczność zorganizowanych grup interesów w krajach postkomunistycznych. Do czynników tych należą zarówno determinanty społeczno-ekonomiczne, jak i te wynikające ze specyfiki danej polityki, czy charakterystycznego dla niej „ekosystemu” zorganizowanych grup interesów. Aby zbadać siłę i zakres tych uwarunkowań autorzy projektu posłużą się metodą diagnozującą skalę realizacji preferencji. Pozwala ona na ustalenie dystansu pomiędzy daną inicjatywą rządową a preferencjami zorganizowanych grup interesów, pomiędzy pierwotną formą inicjatywy legislacyjnej, a jej ostatecznie uchwalonym kształtem.
Równolegle, analizie poddany zostanie wpływ presji europeizacyjnej (moment akcesji, jak również europeizacja pre- i post-akcesyjna) na strukturę, środki i metody działania oraz samą skuteczność zorganizowanych grup interesów w EŚiW. Autorzy zmierzą się z pytaniami o stopień konsolidacji i profesjonalizacji zorganizowanych grup interesów wywołany procesami europeizacji, czy spowodowała ona przemieszczenie się aktywności zorganizowanych grup interesów do Brukseli i jaki wpływ ma ona na krajową „ekologię” zorganizowanych grup interesów.
Odpowiadając na powyższe pytania autorzy zaaplikują komparatywną analizę studiów przypadków posługując się, uznaną w podobnych badaniach, jakościową metodą śledzenia procesu i identyfikacji mechanizmów przyczynowych (process tracing).

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – HS

Termin składania ofert: 30 listopada 2018, 24:00

Forma składania ofert: elektroniczna- drogą e-mailową na adres: riedelr@wp.pl

Warunki zatrudnienia:
Dla Stypendysty przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie.
Planowany okres pobierania stypendium – do kwietnia 2021 r.  (przewidziane są 6-miesięczne okresy ewaluacyjne warunkujące kontynuację stypendium).
Planowana data rozpoczęcia prac w projekcie: grudzień 2018 r. /styczeń 2019 r.

Dodatkowe informacje:

Konkurs przeprowadzony będzie na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kandydaci proszeni są o przesłanie, w języku polskim lub angielskim, w formie elektronicznej do dra hab. prof. UO Rafała Riedla następujących dokumentów (w formie jednego zintegrowanego pliku PDF):
– życiorys (CV)
– list motywacyjny,
– listę dotychczasowego dorobku naukowego, uzyskanych nagród i wyróżnień oraz odbytych praktyk i staży naukowych,
– (ew.) kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych

Mile będą widziane rekomendacje od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora.

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia (lub będzie spełniać) którekolwiek z poniższych kryteriów:
• jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
• jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
• jest doktorantem.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883”.

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie, formie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną kieruje się zasadą niedyskryminacji oraz równouprawnienia na wszystkich etapach procedury rekrutacyjnej.

ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA.

Załączniki do pobrania