Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło na swojej stronie nabór wniosków w ramach konkursu MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

  • badań wstępnych/pilotażowych,
  • kwerendy,
  • stażu naukowego,
  • wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  • posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  • który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r.

W związku z tym, że nabór wniosków przez NCN prowadzony jest do dnia 30 września 2020 r., proszę kompletną dokumentację projektową wraz z wnioskiem wewnętrznym Uczelni o zgodę Władz Uczelni na złożenie projektu składać w Biurze Nauki i Obsługi Projektów do dnia 17.09.2020r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4?language=pl

Z poważaniem,

Zespół BNiOP