Konferencje w roku 2014

 L.P.  Organizator Temat
Miejsce
Data
 1. Instytut Nauk Pedagogicznych „Wykluczenie i dyskryminacja w systemie
edukacji. W poszukiwaniu rozwiązań i dobrych praktyk. Konteksty teoretyczne i praktyczne.”
Opole 13.01.2014r.
2. Instytut Filologii Germańskiej „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski. Działania zachowawcze – przywracanie znaczeń – czynniki rozwoju i integracji społecznej” Gryfów Śląski 14.02.2014r.
 3. Klinika Prawa „Prawa osób niepełnosprawnych, wykluczonych i starszych” Opole 05.03.2014r.
 4. Instytut Filozofii „Philosophie und Bildung 2 Philosophie als Lehrerin des philosophischen Denkens” Opole 14-15.03.
2014r.
 5. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Stare” i „Nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży. Opole 20-21.03.
2014r.
 6. Klinika Prawa XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Model poradnictwa prawnego i obywatelskiego” Opole 21-23.03
2014r.
 7. Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego „Nowe prawo konsumenckie” Warszawa 25.03.
2014r.
 8.  Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej/Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „3Z Miasta: Zauważ – Żrównoważ – Zagospodaruj” Opole 26-28.03.
2014r.
 9. Instytut Studiów Edukacyjnych „Wychowanie w szkole: od berzadności ku możliwościom” Opole 29.03.2014r.
 10. Instytut Politologii „Mniejszości narodowe na Wschodzie i na Zachodzie: determinanty historyczne, kontekst europejski i wizje przyszłosci” Lwów 06-12.04.
2014r.
 11. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Waśnie, zatargi, konflikty” Pokrzywna 8-10.04.
2014r.
12. Instytut Nauk Pedagogicznych/Instytut Socjologii „Praca – więź – integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa” Katowice 09-10.04.
2014r.
 13. Centrum Partnerstwo Wschodnie „Otwarta Europa – Dialog Kultur Ponad Granicami” Opole 14-16.04.
2014r.
 14.  Wydział Prawa i Administracji „50 lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji” Kraków 15-16.04.
2014r.
 15. Wydział Chemii „Chemia w XXI wieku. Wyzwania i perspektywy” Opole 25.04.2014r.
 16.  Instytut Matematyki i Informatyki „Forum Informatyki Teoretycznej 2014.” Jarnołtówek 25-27.04.

2014r.

17.  Instytut Psychologii „Wszystkie Odcienie Tożsamości” Opole Maj 2014r.
 18. Instytut Historii XVI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki Opole 05-07.05.
2014r.
19. Wydział Ekonomiczny „Polska po 10 latach członkowstwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska” Opole 6.05.2014r.
 20.  Instytut Studiów Edukacyjnych „Diagnoza i wspomaganie dzieci z minimalnymi deficytami rozwojowymi.” Opole 7-8.05.
2014r.
 21. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „V Symposium Opoliensis Nie -swoje, nie – obce w literaturach słowiańskich” Opole 8-9.05.
2014r.
 22. Instytut Historii „Potoccy w dziejach Polski” Opole 08-09.05.
2014r.
23. Wydział Prawa i Administracji „Pacta sunt servanda – nierealny projekt czy gwarancja ładu społecznego i prawnego” Brzeg 08-09.05.
2014r.
 24.  Instytut Socjologii „Socjologia historyczna: Wyzwania teoretyczne i praktyka badawcza” 09-10.05.
2014r.
 25. Instytut Politologii „Eretz Yisrael – społeczne, polityczne i kulturowe aspekty funkcjonowania państwa żydowskiego” Opole 9-10.05.
2014r.
 26.  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury, Studenckie Koło Naukowe Literackie „Literatura i muzyka” Opole 13-14.05.
2014r.
 27. Koło Naukowe Historyków „Walka – ludzie – region. W 100 rocznicę wybuchu pierwszej wojny światowej” Opole 15.05.2014r.
 28.  Wydział Teologiczny „Oblicza twórczości muzycznej – konferencja interdyscyplinarna” Opole 20.05.2014r.
 29.  Instytut Historii „Archeologia w historii, historia w archeologii” 20-21.05.
2014r.
 30. Instytut Studiów Edukacyjnych „Rozwiązania i działania innowacyjne w edukcaji elementarnej” Opole 20-22.05.
2014r.
 31.  Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego „Informatyzacja postępowań sądowych. Postępowania wieczystoksięgowe” Warszawa 21.05.2014r.
 32. Instytut Socjologii „W stronę socjologii przedmiotów” Opole 27.05.2014r.
 33.  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Wychowanie językowe” Opole 27-28.05.
2014r.
 34.  Wydział Ekonomiczny „Wieś i rolnictwo w procesie zmian.” Kamień Śląski 27-28.05.
2014r.
 35. Studenckie Naukowe Koło Slawistów/Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej „Slavik Pecvork 3D” Opole 28-29.05.
2014r.
 36. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Osiedla i kolonie robotnicze. Kulturowe ślady i szyfry” Łódź 28-30.05.
2014r.
 37.  Wydział Prawa i Administracji „Rządy prawa i europejska kultura prawna” Zieleniec 29-30.05.
2014r.
 38. Wydział Prawa i Administracji „Mediacje sądowe i pozasądowe w polskim porządku prawnym” Opole maj/czerwiec 2014r.
 39.  Wydział Ekonomiczny „Fourteenth International Conference on Current Issues of Sustainable Development. Sustainable Energy Supply and Sustainable Product Innovation” Opole 26-28.06.
2014r.
 40. Instytut Socjologii/Instytut Sztuki „Opolskie Odyseje – migracje zarobkowe Opolan w badaniach metodami artystycznymi i zaangażowanymi” Opole/UMWO 10.07.2014r.
 41. Wydział Chemii „Polish Taiwanese conference „From molecular model ling to nano – and biotechnology” Opole-Groszowice 4-6.09.
2014r.
 42.  Wydział Prawa i Administracji „Prawne uwarunkowania kontroli ruchu drogowego” Opole 11-14.09.
2014r.
 43. Instytut Filozofii „X Konferencja z cyklu amerykańskie i europejskie wartości. Filozofia w dobie kryzysu ekonomicznego” Opole 18-19.09.
2014r.
 44.  Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Różnorodność kulturowa a styl” Opole 18-19.09.
2014r.
 45.  Instytut Socjologii Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pt. „Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych – doświadczenia terenowe i praktyka badawcza” Opole 18-20.09.
2014r.
 46.  Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej „Słowianie na emigracji: literatura – nauka – sztuka.” Opole 22-23.09.
2014r.
 47. Wydział Ekonomiczny „Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno – ekonomicznego” Opole 24-25.09.
2014r.
 48. Instytut Nauk Pedagogicznych „Oświata etniczna w Europie” Opole 25-26.09.
2014r.
 49. Instytut Filozofii „Filozofia jako dyscyplina badawcza: pojęcia, problemy i metody” Opole 26.09.2014r.
50. Instytut Historii „Opavsko mezi Moravou a Sezskem – identita regionu a jeji promeny / Opawszczyzna między Morawami a Śląskiem – tożsamość regionu i jej przeobrażenia” Opava 26.09.2014r.
 51. Instytut Filologii Angielskiej „Dziwaczność, niesamowitość i niezwykłość w literaturach i kulturach” Opole 29-30.09.
2014r.
 52. Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi „Rola małej retencji w ochronie i kształtowaniu środowiska obszarów wiejskich” Opole Wrzesień 2014r.
 53. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej „UNISONO W WIELOGŁOSIE 6: Rock na pograniczach” Tułowice 10-12.10.
2014r
 54. Samodzielna katedra Biosystematyki „Nowoczesne techniki badań bioróżnorodności” Opole 16-17.10.
2014r.
 55.  Instytut Nauk Pedagogicznych Seminarium międzynarodowe. Uniwersytet – autonomia i zróżnicowanie. Opole 16-18.10.
2014r.
 56. Instytut Nauk o Rodzinie/Instytut Psychologii „Bezdzietność jako problem współczesnego świata. Styl życia – niepłodność – adopcja” Kamień Śląski 20-21.10.
2014r.
 57. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa „Światy melancholii” 22-24.10.
2014r.
 58. Wydział Prawa i Administracji „Ochrona lasów w Polsce – problemy prawne i administracyjne” Opole 24.10.2014r.
 59. Instytut Politologii „Wielokulturowość na Śląsku Opolskim i w Kazachstanie” Opole 27-28.10.
2014r.
 60. Katedra Historii Państwa i Prawa Doktryn Polityczno – Prawnych „Aktualność prawa do oporu w 70 rocznicę zamachu na Hitlera” Wrocław Październik 2014
 61. Zakład Nauk o Bezpieczeństwie II Konferencja System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa a synergia zagrożeń Opole 07.11.2014r.
 62. Wydział Teologiczny „Sekularyzacja – Reorientacja w obszarze wartości – Zmiana norm moralnych ?” Kamień Śląski – Opole 11-12.11.
2014r.
 63.  Instytut Historii „II konferencja Kresowa. Kobiety na Kresach. Znane i nieznane – inicjatorki życia społecznego” Bytom 13-14.11.
2014r.
 64. Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych” Opole 14.11.2014r.
 65. Instytut Filologii Germańskiej „Die deutsche Sprache in multikulturellen Raumen” Kamień Śląski 16-18.11.
2014r.
 66. Instytut Politologii „Mołdawia w drodze do Unii Europejskiej” Opole 17.11.2014r.
 67. Instytut Filologii Angielskiej „Tematyka Językoznawstwa Stosowanego.: Interakcja w mowie i piśmie” Opole 17-18.11.
2014r.
 68. Instytut Historii „Opolszczyzna a Łużyce na tle ogólnokrajowym. W 50-lecie zinstytucjonalizowanej współpracy”. Opole 18.11.2014r.
 69. Instytut Politologii ” Śląsk Opolski jako region wspólnoty obywatelskiej” 19.11.2014r.
 70. Wydział Teologiczny VI Konferencja Naukowa/I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne. Opole 19.11.2014r.
 71. Katedra Prawa Karnego/Wydział Prawa i Administracji „Stalking z art. 190a k.k. i jego prawnokarne aspekty” Opole 27.11.2014r.
 72.  Wydział Teologiczny „Kościół a interent. Społeczeństwo internautów a kultura globalna” Opole 01.12.2014r.
 73. Wydział Filologiczny „Iluzje i deziluzje. Język – Literatura – Kultura” 04-06.12.
2014r.