Szanowni Państwo poniżej Komunikat Uczelni w kwestii wyjazdów służbowych, opłat konferencyjnych itp. w czasie pandemii koronawirusa:

1.  Kwestia delegacji związanych z konferencjami, stażami, kwerendami, fragmentami eksperymentalnymi projektów etc.;

a) Przyjmowane są wnioski na wyjazdy rozpoczynające się nie wcześniejsze niż druga połowa czerwca z zastrzeżeniem, że po akceptacji wniosku można jedynie wszcząć procedury wnoszenia opłat za: bilety, wizy, zgody, opłaty konferencyjne itp.. Natomiast rozpoczęcie działań związanych z wyjazdem (podpisanie wniosku “delegacyjnego”) nie oznacza w obecnej sytuacji zgody na sam wyjazd. Zgoda na wyjazd będzie rozpatrywana odrębnie w każdym przypadku i będzie zależała od przepisów obowiązujących w terminie wyjazdu oraz od rozwoju sytuacji w kraju i w miejscu, w którym odbywa się wydarzenie.

b) Jeżeli wnioskodawca przed uzyskaniem zgody na rozpoczęcie postępowania zaangażuje środki prywatne, to w sytuacji kiedy wyjazd nie dojdzie do skutku, Uczelnia nie będzie zwracała tych kosztów. Natomiast jeżeli pracownicy, doktoranci lub studenci zaangażują środki UO – przeznaczone na badania naukowe, a wyjazd (wydarzenie) nie dojdzie do skutku z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wnioskodawcy, to jako osoby inicjujące postępowanie zobowiązani są do podjęcia działań związanych z “odzyskaniem” poniesionych kosztów w maksymalnym, możliwym stopniu.

2. Kwestia aktywnego uczestniczenia w konferencjach, szkoleniach, webinariach itd. prowadzonych on-lin – wnioski o przekazanie opłaty uczestnictwa w tych wydarzeniach oraz ewentualne opłaty za publikacje towarzyszące tym wydarzeniem, przyjmowane są bez ograniczeń związanych z terminem, w którym się odbywają, zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami.

3. Wnioski dotyczące opłat za wydanie publikacji naukowych, włączając w to ew. tłumaczenie, korektę językową, otwarte publikowanie treści (OA), przyjmowane są zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami.

4. Dokumenty związane z rozliczaniem kosztów realizowanych projektów badawczych i innych form aktywności naukowej, przyjmowane są i rozpatrywane w trybie i zgodnie z zasadami  obowiązującymi do tej pory.