Szanowni Państwo,

Zgodnie z zatwierdzonym Planem Działania na rok 2020, w 2020 roku planowany jest nabór do projektu pozakonkursowego w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju:

  1. Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Konkurs „Najlepsi z najlepszych! 5.0”

Typy projektów:

Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Założenia projektu:

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Udział w światowych konkursach, zawodach, konferencjach pozwala studentom na porównanie swoich osiągnięć/ możliwości z innymi osobami/ zespołami. Rozwija to również ducha rywalizacji oraz wpływa na rozwój kompetencji studentów. Prestiż związanych z uzyskaniem wysokich lokat
w konkursie/ zawodach/ konferencjach wpłynie także na kierunek rozwoju kariery zawodowej studentów.

Wsparcie, którym zostaną objęci wybitnie uzdolnieni studenci, może zostać przeznaczone w szczególności na sfinansowanie ich kosztów uczestnictwa w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach (koszty podróży, zakwaterowania, opłaty za uczestnictwo), a także na zakup środków niezbędnych do przygotowania projektu stanowiącego przedmiot konkursu/ zawodów/ konferencji międzynarodowych.

Kryteria dostępu:

  1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się uczelnia.
  2. Wskazanie konkretnego konkursu/zawodów/konferencji o charakterze międzynarodowym, w których zgłoszony student/zespół studentów planują wziąć udział.
  3. Każdy student, wskazany we wniosku, musi spełniać łącznie poniższe warunki:
  • jest studentem studiów pierwszego/drugiego stopnia uczelni, która składa ofertę (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty),
  • posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczona w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego),
  • posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego projektu lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: I kw. 2020 r.

Przewidywany okres realizacji projektu: 04.2020 – 03.2022 r.

Wszystkie osoby zainteresowane przedmiotowym projektem zapraszamy do konsultacji w Biurze Badań i Zarządzania Projektami UO.

Dane kontaktowe pracowników Biura:

Agata Gąska tel.: 77 / 54 15 990, e-mail: agata.gaska@uni.opole.pl;  

Justyna Chudy-Wójtowicz tel.: 77 / 54 15 988, e-mail: jchudy-wojtowicz@uni.opole.pl;

Kalina Polok tel.: 77 / 54 15 989, e-mail: kpolok@uni.opole.pl;

Agnieszka Bednarek-Budziak tel.: 77 / 54 15 931, e-mail: abednarek@uni.opole.pl.

Szczegółowe informacje nt. projektu pozakonkursowego znajdują się w zatwierdzonym Planie Działania na rok 2020 dostępnym na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/dokumenty/plan-dzialania/.

Z poważaniem

Zespół Biura Badań i Zarządzania Projektami UO